понеделник, 19 юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 01/ 15.06.2017 г.
от
Общо събрание на собствениците на етажната собственост
адрес: гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51На 15.06.2017 г. от 18:00 часа, в гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51, при спазване на разпоредбите на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците на имот № 43952.507.1349 - УПИ VI-1349 от Градоустройствения план на гр. Ловеч, при следния дневен ред:

1.     Годишен финансов отчет.
2.     Избор на Касиер.
3.     Обсъждане на други въпроси.

Присъстват лично и чрез представители най-малко 67 % ид. части от общите части на етажната собственост.

След като Управителя установи присъствието на ¾ от собствениците /или повече/ откри общото събрание.
За протоколчик на събранието бе избрана Габриела Ганчева.По т. 1 от дневният ред, след направеното засичане на средствата по касата, Управителя на етажната собственост даде отчет за събраните и изразходените средства през изминалия отчетен период и представи данните за финансовото състояние на касата към настоящия момент. Всички разходо-подавателните документи се намират при Касиера в случай на необходимост от допълнителни справки.
Приложение - Годишен финансов отчет, който е неразделна част от този протокол.

По т. 2 от дневният ред, Общото събрание обсъди възможността Габриела Ганчева да остане касиер на блока и през следващата една година. Тъй като никой от останалите съседи не пожела на този етап да заеме длъжността, Габриела Ганчева остава касиер. Предложението бе подкрепено без възражения.

По т. 3 от дневният ред други въпроси и предложения не можаха да бъдат обсъдени, тъй като г-жа Христова (ап.5) за пореден път скандализира общото събрание с повдигне отминали и изяснени преди години въпроси свързани със средства към касата. Без да има причина и основание за това, тя обвини  Управителя на етажната собственост за неправомерно вземане на средства и кражба на пари.
Останалите съседи не откликнаха на претенциите и по нито една тема повдигната от нея и се опитаха да я убедят отново, че не е права. Безрезултатно.
Управителя на етажната собственост подкрепен и от останалите съседи се обединиха около мнението, че така повече общо събрание не може да се провежда и тези обвинения са безумни и с тях никои повече не желае да се занимава.

След това събранието бе закрито от Управителя на ЕС.

Приложения:
- Годишен финансов отчет;
- настоящия протокол няма приложения за гласуване;
Протоколчик:
/име, фамилия, подпис/
Управител на ЕС:
/име, фамилия, подпис/