четвъртък, 22 октомври 2015 г.

ПРОТОКОЛ 01 / 12.10.2015

ПРОТОКОЛ № 01/ 12.10.2015 г.
от
Общо събрание на собствениците на етажната собственост
адрес: гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51

На 12.10.2015 г. от 18:00 часа, в гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51, при спазване на разпоредбите на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците на имот № 43952.507.1349 - УПИ VI-1349 от Градоустройствения план на гр. Ловеч, при следния дневен ред:
1. Годишен отчет на дейността.
2. Годишен финансов отчет.
3. Избор на Касиер.
4. Обсъждане на други въпроси.

Присъстват лично и чрез представители най-малко 67 % ид. части от общите части на етажната собственост.

След като Управителя установи присъствието на ¾ от собствениците/ или повече/ откри общото събрание.
За протоколчик на събранието бе избрана Габриела Ганчева.


По т. 1 от дневният ред, Управителя обобщи накратко дейностите през годината.

По т. 2 от дневният ред, след направеното засичане на средствата по касата, Управителя на етажната собственост даде отчет за събраните и изразходените средства през изминалия отчетен период и представи данните за финансовото състояние на касата към настоящия момент. Всички разходо-подавателните документи се намират при Касиера в случай на необходимост от допълнителни справки.
Мнозинството се съгласи с предложението натрупаната до момента сума да се внесе в банкова сметка.
Приложение - Годишен финансов отчет, който е неразделна част от този протокол.
Все още не са погасени задълженията на (ап.6) и (ап.8) (собствениците на които не ги обитават и тяхната вноска се изчислява на база на реално направените разходи) те все още дължат за изминалия период сумата от 97 лв..

По т. 3 от дневният ред, Общото събрание обсъди възможността Габриела Ганчева да остане касиер на блока и през следващата една година. Предложението бе подкрепено без възражения.

По т. 4 от дневният ред възникнаха следните въпроси, предложения и дискусии:
-         Управителя помоли живущите да не блъскат централната порта на дворното място и да се отнасят по-внимателно когато я използват. От там произтече и необходимостта да се обърне внимание на задната пората и да се приведе в изправност.
-         Всички съседи се обединиха около мнението, че дворното пространство трябва да се освободи от ненужните в него предмети в това число стар автомобил, гуми, стъкла и др.. За целта собствениците им трябва да предприемат действия по отстраняване на всякакви непотребни неща.
-      Г-жа Христова (ап.5) се опита отново да повдигне отминали и вече изяснени въпроси свързани със средства към касата от преди повече от 3 години, но останалите съседи не откликнаха на претенциите ù по нито една тема повдигната от нея.
-      Във връзка с почистването, снегопочистването и отводняването при обилен валеж на общата тераса и безстопанствената тераса на апартамент 4, Управителя помоли заинтересованите лица да следят за състоянието им и да вземат навременни мерки, а не да чакат някой друг да свърши работата вместо тях.
-      Управителя напомни, че никои не обръща внимание на чистотата пред собствената си маза и таван и помоли всеки да почисти пространството пред тях. Във връзка с това ненужните и складирани с години в коридора на тавана стари печка, хладилник, пералня и др. да бъдат премахнати от собствениците им. Отправена бе забележка и към безпорядъка пред жилището на Управителя на което той трябва да обърне внимание.
-      Водена бе дискусия за отрова за мишки в мазата. Наличната отвора бе поставена и при необходимост ще бъде закупена нова. Предложението за капан за мишки също бе подкрепено и ако такъв се налага също да бъде закупен.
-      В края на събранието собствениците от апартаментите в дясната страна на блока споделиха, че имат проблем с влага по стените на хола и коридора граничещи с баните на апартаментите в средата. Възможно е проблема да е свързан с мръсният канал на апартаментите от средата, но това няма да бъде изяснено през предстоящия зимен сезон, а едва на пролет.

След изчерпване на дневния ред и разискване на допълнителните въпроси събранието бе закрито от Управителя на ЕС.

Приложения:
- Годишен финансов отчет;
- настоящия протокол няма приложения за гласуване;


                                     Годишен финансов отчет
за периода 09.2014 г. – 09.2015 г.


През този период от време етажната собственост гр. Ловеч, ул. „Цачо Шишков” 51, е с Управител Анатоли Атанасов и касиер Габриела Ганчева.
                                                                             

Приходи, лв.
Фонд „Ремонт и обновяване”
45
Такса вход и Такса почистване
583
Налични по сметката
397.71+10=407.71
Общо
1035.71

Разходи, лв.
Фонд „Ремонт и обновяване”
0.00
За вход ток
89.03
За консумативи и др.
75.90
За почистване
325
Общо
489.93

Налични в края на периода, лв.
545.78