четвъртък, 24 юли 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 02/ 09.07.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 02/ 09.07.2014 г.
от
Общо събрание на собствениците на етажната собственост
адрес: гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51

На 09.07.2014 г. от 19:00 часа, в гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51, при спазване на всички разпоредби на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците на имот № 43952.507.1349 - УПИ VI-1349 от Градоустройствения план на гр. Ловеч.
Събранието бе свикано на основание чл. 12, ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост, по молба на част от живущите в блока при следния дневен ред:

1. Обсъждане на месечната такса към фонд "Ремонт и обновяване".
2. Вземане на решение относно дърветата със счупени клони и старите дървета в двора на етажната собственост.

Присъстват лично и чрез представители най-малко 67 % ид. части от общите части на етажната собственост.

След като Управителя установи присъствието на ¾ от собствениците/ или повече/ откри общото събрание.
За протоколчик на събранието бе избрана Габриела Ганчева.


По т.1 от дневният ред, по отношение на задълженията на собствениците към фонд „Ремонт и обновяване” и предложението за намаляване на таксата на от 10 на 5 лв.
Общото събрание реши месечната вноска на апартамент да се намали и да стане в размер на 5 лв. Сумата започва да се събира от месец Юли 2014 г. и да продължи да се събира до следващо решение на Общото събрание.
(виж Приложение за гласуване към настоящия протокол)

До т. 2 от дневния ред и обсъждане на темата за дърветата не можа да бъде стигнато, тъй като присъстващите на събранието започнаха да дискутират други теми. Стигна се до кавга и Управителя на етажната собственост прекрати събранието.


Приложения:
- към настоящия протокол има един брой „Приложение за гласуване”Протоколчик:
/име, фамилия, подпис/


Управител на ЕС:

/име, фамилия, подпис/