сряда, 8 октомври 2014 г.

ПРОТОКОЛ № 03/ 30.09.2014 г.

ПРОТОКОЛ № 03/ 30.09.2014 г.
от
Общо събрание на собствениците на етажната собственост
адрес: гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51

На 30.09.2014 г. от 18:30 часа, в гр. Ловеч, ул. Цачо Шишков № 51, при спазване на всички разпоредби на ЗУЕС се проведе Общо събрание на собствениците на имот № 43952.507.1349 - УПИ VI-1349 от Градоустройствения план на гр. Ловеч, при следния дневен ред:
1. Годишен отчет на Управителя на етажната собственост.
2. Годишен финансов отчет на касата.
3. Избор на нов Управител на етажната собственост.
4. Избор на нов Касиер.
5. Обсъждане на други въпроси.

Присъстват лично и чрез представители най-малко 67 % ид. части от общите части на етажната собственост.

След като Управителя установи присъствието на ¾ от собствениците/ или повече/ откри общото събрание.
За протоколчик на събранието бе избрана Габриела Ганчева.

По т.1 от дневният ред, Управителя обобщи накратко дейностите по обновяване на общите части във вътрешността на блока извършени през годината, а именно измазване и боядисване на стълбището.

По т.2 от дневният ред, Управителя на етажната собственост даде отчет за събраните и изразходените средства през изминалия отчетен период и представи данните за финансовото състояние на касата към настоящия момент. Всички разходо-подавателните документи се намират при касиера в случай на необходимост от допълнителни справки.

По т.3 от дневният ред, всички присъстващи собственици или представители на апартаменти дадоха своя вот за избор на Управител на етажната собственост за следващите две години.
Мнозинството реши Анатоли Атанасов да продължи да заема длъжността домоуправител съгласно Правилника за вътрешен ред в етажната собственост.

По т.4 от дневният ред, Общото събрание обсъди възможността Габриела Ганчева да остане касиер на блока и през следващата една година. Предложението бе подкрепено без възражения.

По т.5 от дневният ред възникнаха следните въпроси, предложения и дискусии:
-      Г-жа Христова (ап.5) повдигна отново стари въпроси свързани с дувара, които Анатоли Атанасов смята за многократно обсъждани и приключили още преди година. Тя предяви обвинение за неправомерно взети парични средства при продажбата на камъните, но чрез лична среща на Общото събрание със съседа Любомир Иванов повикан на събранието, се установи незабавно неверността на твърдението. Факт е, че всички останали съседи не предявяват допълнителни въпроси и не подкрепят претенциите на г-жа Христова по нито една тема повдигната от нея.
-      Обсъдени бяха непогасените задължения на (ап.5) за последните 4 месеца и причината за това. Общото събрание очаква в най-скоро време това недоразумение да бъде изчистено.
-      Очакват се и паричните вземания от (ап.6) и (ап.8) (собствениците на които не ги обитават и тяхната вноска се изчислява на база на реално направените разходи през отчетния период.
-      Относно предложението на г-жа Белева за парично възнаграждение на хората боядисващи коридорите на таванския етаж, Общото събрание подложи на гласуване и прие Анатоли Атанасов и Бранимир Банев да получат по 30 лв. от касата и сумата да бъде отразена като разход в книгата на касиера. (виж Приложение за гласуване към настоящия протокол)
-      По отношение на задълженията на собствениците към фонд „Ремонт и обновяване”, Общото събрание обсъди и реши месечната вноска на апартамент от 5 лв. да отпадне до следващо решение на Общото събрание. Таксата спира да се събира от месец октомври 2014 г. (виж Приложение за гласуване към настоящия протокол)

След изчерпване на дневния ред и вземането на решения събранието бе закрито от Управителя на ЕС.

Приложения:
- Годишен финансов отчет;
- настоящия протокол предоставя две приложения за гласуване, които са неразделна част от него;


Управител на ЕС:
/име, фамилия, подпис/
  
Протоколчик:
/име, фамилия, подпис/